Pages

Monday, August 13, 2012

Kamus Basa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil lan Basa Indonesia


NGOKO        KRAMA        KRAMA INGGIL/ALUS BHS. IND.
 A
aku                  kula                 adalem/kawula                     saya
akon                aken                dhawuh/utus                         menyuruh
anak                anak                putra                                       anak/putra
anut                tumut              dherek                                     ikut
apa                  menapa          menapa                                  apa
aran                nama              asma                                       nama
asor                 awon               andhap                                   jelek
ati                    manah            penggalih                               hati/piker
awak               badan              sarira                                      badan
aweh               suka                paring/nyaosi/ngaturi         member
ayo                  mangga          suwawi*                                 mari/silakan

B
bali                  wangsul          kondur                                  pulang/kembali
batur               rencang           abdi                                       pramuwisma
bojo                 semah             garwa                                    suami/istri
brengos           rawis               gumbala*                             kumis
butuh              betah               kersa                                     butuh
             
D
dheweke         piyambakipun panjenenganipun                dia/beliau
dhengkul        dhengkul        jengku                                     lulut
duwe               gadhah           kagungan                               punya

E
embuh            boten mangertos    duka                              tidak tahu
endhas            sirah                mustaka                                kepala
enggo              angge              agem                                      pakai
enom              enem               mudha/timur                        muda
epek                pendhet          pundhut                                 pinta

G
gawa               bekta                           asta                             bawa
gawan             bekta                           ampilan*                    bawaan
gawe               damel                          ngasta/yasa               buat
nyambut gawe  nyambut damel      ngasta                         bekerja
gelem              purun                          kersa                           mau
geni                 latu                              brama*                       api
gugah              gigah                           wungu                         bangun
gugu                gega                            ngetokaken                 menuruti
gunem            ginem                         ngendika                    berkata

I
iket                  udheng                       dhestar                        ikat kepala
imbuh             imbet                          tanduk                       tambah
irung               irung                           grana                          hidung

J
jaga                 jagi                              reksa                           jaga
jaluk                suwun                         pundhut                     pinta
jamu               jampi                          usada                          obat
jaran               kapal                           kuda/turangga          kuda
jare                  caiyosipun                 ngendikanipun          katanya
jarit                 sinjang                        nyamping                   kain
jeneng             nama                          asma                           nama
jupuk              pendhet                      pundhut                     ambil
jungkat           serat                            pethat                         sisir

K
kalah               kawon                         kasoran*                     kalah
kandha           cariyos                        ngendika                    berkata
karep               kajeng                         karsa                           kemauan
kathok             sruwal                         lancingan*                 celana
kena                pikantuk                     kepareng                     boleh
keris                dhuwung                    wangkingan               keris               
klambi        rasukan                       ageman                     pakain                       
ko/kok       sampeyan                   panjenengan             engkau                       
kon                  ken                              utus                            suruh
kongkon         kengken                      utus/dhawuh            disuruh          
kowe               sampeyan                   panjenengan              engkau
krungu            mireng                        midhanget                  mendengar    
kubur              petak                           sare                             kubur
kuru                kera                             susut                           kurus

L
lair                  lair                              miyos                          lair
laku                 lampah                       tindak                         jalan
nglakoni      nglampahi                  nindakaken                melakukan
lanang             jaler                             kakung                        laki-laki
lara                  sakit                            gerah                           sakit
lawang            konten                         kori                             pintu
lunga               kesah                           tindak                         pergi

M
maca               maca                           maos                           baca
mangan          nedha                          dhahar                        makan
manggon        manggen                    lenggah                       tempat tinggal
mari                mantun                       dhangan                     sembuh
mata               mripat                         paningal                     mata
mati                pejah/tilar                  seda                             meninggal
mayit              jisim                            layon                           mayat
melu                tumut                          ndherek                      ikut
menyang        dhateng                      tindak                         pergi/ke
meteng            wawrat/ngandheg    mbobot/nggarbini    hamil
minggat          kesah                           lolos/kentar               minggat


N
nesu                srengen                       duka                            marah
ngising            bebucal                       bobotan                      hajat besar
ngreti              ngertos                        priksa/pirsa               tahu

O
oleh                 angsal                         kepareng/pikantuk               boleh
omah              griya                           dalem                                      rumah
omah-omah   emah-emah                krama                                     nikah
omong            ginem/sanjang          ngendika                                berkata

P
pangan           tedha                           dhaharan                                makanan
pek                  pendhet/suwun         pundhut                                 pinta
pelanangan    pejaleran                     kalam*                                    penis
piker               manah                         penggalih                               piker

R
rambut            rambut                        rikma                                   rambut
rewang            rencang                       abdi                                      pembantu
rungu              pireng                         midhanget                            dengar

S
sadulur           sedherek                     sentana*                                 saudara
sikil                 suku                            sampeyan                               kaki
silih                 sambut/ngampil       pundhut ngampil                  meminjam
slamet             wilujeng                      sugeng                                   selamat
suguh              segah                           sugata                                     jamuan
susah               sisah                            sungkawa/sekel                     sedih


T
tak/dak          kula                             adalem/kawula                     saya
takon              taken                           nyuwun priksa/
                                                            mundhut priksa
                                                            dangu                                     bertanya
tambah           jampi                          usada                                      jamu
tangi               tangi                           wungu                                     bangun
teka                 dhateng/dumugi       rawuh                                     hadir
tilik                 tuwi                            tinjo                                        tandang
tonton             tingal                          priksa                                      lihat
tuku                tumbas                        mundhut                                beli
tunggang        tumpak                       nitih                                        naik
turu                 tilem                           sare                                         tidur
tutur                sanjang/criyos           parik priksa/caos priksa      berkata
tuwa                sepuh                          yuswa                                     tua


U
ulih                 antuk                          kondur                                    pulang
undang           timbale                       aturi                                        undang
untu                waos                           waja                                        gigi
urip                 gesang                         sugeng                                   hidup
utang              sambut/ampil           nyuwun/mundhut ngampil hutang


W
wadon       setri                             putrid/wanita                       perempuan
waras              saras                            dhangan                                sembuh
warisan           tiliran                          pusaka*                                 warisan
wedang           benteran                     unjukan                                  miniman
weruh             sumerep                      priksa                                      melihat
weweh            suka                            maringi/nyaosi/ngaturi      memberi
wetu                wedal                          wiyos                                      keluar
wicara             wicanten                     ngendika                                berkata
wong               tiyang                         priyantun                               orang

88 comments:

 1. Replies
  1. Nuwun pangapunten saderengipun, Matur nuwun awit pamrayoginipun, bok bilih saged kula revisi, ingkang amburadul ingkang pundi, nggih?

   Delete
  2. alastor kakean cangkem, njauk d tungkak cangkem e .

   Delete
  3. galih joss bahasane krama alus tol. :D

   Delete
  4. alstor iku asu.anjing.jancok..celeng.babi.raine koyok taek.e silet kecepet..mati wae

   Delete
  5. Alastor@kok kowe ki koyo pinter2o dewe to lee...lee

   ndelok jenengmu kowe ki cah dek ingi sore...mangan wae sik didulang mbokmu....

   Delete
  6. sepuntene nggih mas, basanipun panjenengan mboten sae, ndungaaken tiyang liyanipun ngagem basa seng mboten sae niku mirengaken panjenengan mboten kagungan akhlaq ingkang sae

   Delete
 2. Saangat membantu... Semmoga bahasa jawa tidak hangus termakan jaman..

  ReplyDelete
 3. nembe "berdebat" kaliyan kanca bab ukara "rina" artine napa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. rina = rikolo = pada waktu
   saget kagem ukoro "rina wengi"
   mugi-mugi leres

   Delete
  2. rina menika gadhahi teges siang.
   rina wengi artosipun siang malam.
   nuwun.

   Delete
 4. dasar
  awal mula
  boso jawinipun napa njih?

  ReplyDelete
  Replies
  1. menika gumanthung kalihan konteksipun,
   nuwun sewu menawi nyerat seratan boso menika seratan igkang leres basa senajan anggenipun maos /boso/

   Delete
 5. Nyuwun pangapunten sakderengipun
  badhe tangklet, menawi boso kramanipun "utek" meniko punopo nggih
  matur sembah nuwun sakderengipun

  ReplyDelete
 6. kalau mau bertamu itu gimana ya mas bicaranya?Yang halus menerima tamu?mohon contohnya .maturnuwun

  ReplyDelete
  Replies
  1. tamu:kula nuwun (keotk pintu)
   rumah :(buka pintu)
   rumah : badhe kepanggih kalihan sinten nggih?
   tamu : bapak wonten?
   rumah : wonten, sumangga mlebet rumiyin, mangke kula timbali bapak
   (kirang langkung mekaten)

   Delete
 7. asu jeguk gulo legi bajingan ngetut utekmu mu Gedhi

  ReplyDelete
 8. ajarin bahasa jawa dong, saya orang cirebon ga ngerti bahasa jawa tengah :D

  ReplyDelete
 9. Teman / konco Boso inggile nopo nggih

  ReplyDelete
  Replies
  1. basa kramanipun tetep Kanca [konco], seratanipun kanca ananging anggenipun maos [konco]. Sanes rencang, amargi menawi rencang, tegesipun 'pembantu'

   Delete
  2. Nek Ngrencangi meniko nembe artosipun "Pembantu" nek rencang nggih Konco artosipun

   Delete
 10. Blog mas sangat membantu,, terus update yah bahasanya paling penting krama + kawi aja,,, aku anak jakarta pengen banget blajar budaya jawa,,,

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih, mohon maaf karna kesibukan di dunia nyata, blognya jadi terbengkalai

   Delete
  2. Bukanya jakarta berdiri dipulau jawa.?

   Delete
 11. Ngapunten Konco - Konco ..
  . Sinten ingkang gadah APLIKASI aksara jawa ?
  menawi wonten seng gadah , kulo nuwun dipun kabari ing
  email niki
  lufnipras@gmail.com
  .maturnuwun konco - konco

  ReplyDelete
  Replies
  1. huruf hanacaraka to mas? nopo translitan nipun?

   Delete
 12. mohon di koreksi
  mari =mantun= selesai..seharusnya kan gitu..
  disitu tertulis
  mari= mantun= sembuh.
  yg bener yg mana ni..
  trima kasih..

  ReplyDelete
  Replies
  1. menawi wonten basa Jawi baku (jogja solo), tembung mari menika gadhah teges sembuh,
   mari ingkang tegesipun rampung menika saking basa Jawi dialek Jawa Timuran

   Delete
 13. kromo ing ngoko iki py ???
  -Ampeayanipun simbah kenging eri =...
  -Ibu nembe tasik'an =....
  nyuwun warahipun jwaban e nggih KK :D

  ReplyDelete
 14. boleh di bantu apa translate bahasa jawanya
  "Selamat atas pernikahannya, semoga menjadi berkah"

  dalam bahasa jawa krama inggil jadinya gmn yaa???

  boleh di sharring?? terimaksih....

  ReplyDelete
 15. bahkan bahasa jawanya apa? .tolong dibalas :)

  ReplyDelete
 16. ada saja komen yang gak "penting", if you don't like it guys, just leave it. Kagem Admin, ampun dados penggalih, panci boten gampil dados tiyang "bener" wonten mriki..tetep semangat, keep update, keep posting, matur suwuunn...(sampun leres dereng puniko nggih, monggo dipun koreksi)

  ReplyDelete
  Replies
  1. matur nuwun, ayo sami semangat nguri-uri basa Jawi,
   basanipun panjenengan sampun sae, namung kirang panyeratanipun, puniko ingkang leres kaserat punika, monggo ingkang leres kaserat mangga

   Delete
  2. "lha yen nguri-uri"
   punika kramanipun punopo?

   Delete
  3. nguri-uri menika kramanipun nglestantunaken

   Delete
 17. Mas, mbak, sugeng ndalu,, ngapuntene bade tangklet... Upomo boso kromo alusipun "keri" (ketinggalan) menika nopo nggih? :D
  Matursembah nuwun.. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. keri menika kramanipun kantun,
   leres wangsulan saking mas kas nury wonten ngandhap

   Delete
  2. kantun niku mboten tinggal?
   Ex. kantun setunggal=tinggal 1

   Delete
  3. menawi saking rujukan ingkang kula waos (baoesastra djawa), kantun menika tegesipun keri mas

   Delete
 18. Kosakatanya dilengkapi terus ya mas biar bisa buat belajar.
  Bloggernya org tegal, tegalnya sebelah mana ya??
  Hiihii :D
  sy juga org tegal :D

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 20. Nyuwun sewu pade metaken sakmeniko Kartu damel 7 bulanan nopo sampun leres dereng nggih..

  "Assalamu’alaikum Wr Wb
  NYUWUN TAMBAHING DONGA PANGESTU
  Ngaturaken puji sukur dumateng ngarsanipun Allah SWT, bilih
  sampun jagkep 7 wulan anggenipun hanggarbini anak/simah kula
  Ratih Dyaning Rejeki
  Nyuwun panjurung donga mugi jabang bayi saha ibu
  tansah kalis ing sambekala nir ing rubeda
  dumugi samangke anggenipun babaran pinaringan wilujeng tuwin rahayu
  Mugya jabang bayi dados lare pinunjul, hambeg utama,
  soleh/solikhah, wageta mikul dhuwur mendhem jero dumateng
  tiyang sepuh, saha migunani dumateng ing sesami kados ingkang
  tansah dipun sesuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah

  Amin Yaa Rabbal ‘alamin
  Matur sembah nuwun
  Wassalam

  Kulo tasih bingung kaleh anggenipun kata " bilih
  sampun jagkep 7 wulan anggenipun hanggarbini anak/simah kula
  Ratih Dyaning Rejeki (garwo kulo) "
  Matur mbah nuwun.

  ReplyDelete
 21. mas tolong di lengkapi lagi ya klo bisa. makasih banyak telah
  sangaaaaat membantu

  ReplyDelete
 22. cara ngehafalin biar cpat hafal gmana yach?....

  ReplyDelete
 23. ngapunten dulur sedoyo,,, kulo nyuwun tolong,,,
  artekne niki ngeh,,
  1 Rekmoku kumala inten?
  2 mandi imberam?
  3 Candra kumala?
  4 besok ileng sakiki ileng?

  terimakasih,,,

  ReplyDelete
 24. Sugeng enjang, nderek pirso, sing leres basa krama inggil :
  1. DALANG = DHALANG
  2. SINDENG = SINDHEN

  matur nuwun

  ReplyDelete
  Replies
  1. menawi konteksipun wonten basa Jawi, seratan ingkang leres dhalang kaliyan sindhen

   Delete
 25. mas maaf mau tanya, kalo bahasa jawa kromo inggilnya dr kata: selamat belajar, semoga sukses selalu. apa yaa? jika berkenan mohon di bantu. sy sdng ingin belajar bahasa jawa kromo inggil, hehhe

  ReplyDelete
 26. mas2 mbak2 nderek tanglet....basa krama inggile " sakit dihati ga ada obatnya, tp sakit badan ada obatnya...nuwuunn...

  ReplyDelete
 27. matursuwun,
  menurut dosen saya yang ahli bahasa, bahasa jawa adalah bahasa di dunia yang paling banyak kosa katanya, yang paling bagus tata bahasanya dibanding bahasa-bahasa lain di dunia
  jadi kalo ada yang ndak suka bahasa jawa artinya orang itu gk cinta ma negeri indonesia, para bule aja banyak yang belajar bahasa jawa lo.. bhineka tunggal ika...

  ReplyDelete
 28. Ngelu aku ndelok ke wong boso inggel...gk nyantol blas. Utex ku...

  ReplyDelete
 29. Sugeng enjing,
  Tiyang banten ndherek sinau
  (bahasanya kacau ya he3x..)

  ReplyDelete
 30. boso kramane ngajak niku nopo nggeh ???

  ReplyDelete
 31. Sangat Bermanfaat

  Terima Kasih Banyak :)

  ReplyDelete
 32. kalo bahasa krama inggilnya tumben/ dlm bahasa jawa di sebut kadingaren tuh apa

  ReplyDelete
 33. bahasa ngoko alus dan ngoko lugu nya "Rifqi sedang belajar dengan serius" apa?

  ReplyDelete
 34. Ikam mak pandai cakak baso jawa krama

  ReplyDelete
 35. sampurasun, rampes. niku maknae opo?

  ReplyDelete
 36. Mz boso kromo ne ngajak niku nopo nggih? Suwun

  ReplyDelete
 37. lumayan...riber kiye bahasa kromo e

  ReplyDelete
 38. Samangke menawi poro sederek saged nglestantunaken boso jawi meniko, kulo nderek bingah, amargi kulo lare medan, nanging inggih taksih saged kromo inggil, sedoyo meniko saking manah kulo pengin nglestantunaken boso jawi. monggo

  ReplyDelete
 39. Nuwun sewu nggeh poro kadang bade nderek pirso boso jawi kromo inggil

  ReplyDelete
 40. kalau krama inggilnya "Wulu" itu apa?

  ReplyDelete
 41. bermanfaat banget, kunjung balik ya gan fullkuis.blogspot.com

  ReplyDelete
 42. UNY jurusan bahasa jawa ya mas?
  Sukses selalu nggih.

  ReplyDelete