RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CANGKRIMAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CANGKRIMAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CANGKRIMAN

banner

 Nama Sekolah             : SMP NEGERI 1 PRAMBANAN
Guru                              : Akhmad Fatkhul Amin
Mata Pelajaran             : Bahasa  Jawa
Kelas/Semester            : VII / 1 (Gasal)
Alokasi Waktu            : 2 jam pelajaran ( 1 x Pertemuan ) 
Standar Kompetensi   : memahami wacana lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa
Kompetensi dasar       : 1.4. Menanggapi cangkriman.
Indikator                       :1.4.1 Siswa dapat menyebutkan pengertian  cangkriman
 1.4.2  Siswa dapat menyebutkan contoh cangkriman

1.      Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menyebutkan pengertian dan contoh-contoh cangkriman.
Ø  Karakter yang diharapkan : keberanian berpendapat, kerukunan, tanggung jawab
2.      Materi Pelajaran
CANGKRIMAN
Yaiku unèn-unèn utawi batangan ingkang kêdah dipunwangsuli utawi mbêtahakên wangsulan.
Wujudipun cangkriman inggih menika :
a.         Cangkriman wancahan/cekakan
Tuladha: pakbolétus (Tapak kêbo ana léléné satus)
b.         Cangkriman irib – iriban utawa pepindhan
Tuladha : sega sakepel dirubung tinggi (salak)
c.         Cangkriman blenderan utawa teges plesetan
Tuladha : tulisan arab, macane saka ngendi? (saka alas)
d.        Cangkriman tembang/sekar
Tuladha :
bapak pocung rénténg-rénténg kaya kalung / dawa kaya ula / pencokanmu wêsi miring / sing disaba si pocung mung turut kutha //
(sepur)

kangge RPP lengkap saged dipundownload wonten link menika RPPcangkriman.docx
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.