Pangkas Rikma, Upacara Ngerik, Tanem Rikma
Pangkas Rikma, Upacara Ngerik, Tanem Rikma

Pangkas Rikma, Upacara Ngerik, Tanem Rikma

banner
PANGKAS RIKMA
Titi laksana salajengipun nun inggih ingkang bapa, nenggih Bapak Susilo arsa
mangkas rikmanipun ingkang putra.
Bapak Susilo : …
Pangkas rikma pinandha mok, tinampi dening ingksng ibu menggih Ibu Susilo. Mugi
risang ahayu saged nyembadani kekudanganipun ingkang rama miwah ibu kadidene sasmita
ing pangkas rikma nenggih wiwit samenika risang ahayu sawega saha samekta bawa priangga
kalamun sampun kulawarga mangun gesang tembayatan kaliyan ingkang garwa nenggih
Bagus Hari Saputra.
UPACARA NGERIK


Upacara Ngerik
Mekaten kalawau menggah tumapaking adicara jamas pasiramancalon penganten putri.
Bapak Ibu Susilo saestu ngaturaken agunging panuwun dhumaten para kasepuhan saha
pinisepuh ingkang sampun kepareng paring pangestu kanthi paring siraman dhumateng risang
calon penganten putri. Mugi luhuring budi panjenengan pinaringan lelintu mring Gusti Kang
Mahayu.
Risang penganten putri tumuli kakanthi ing sasana paniji saperlu nindakaken adicara
salajengipun nun inggih upacara ngerik. Dhumatheng para tamu kepareng wawan
pangandikan, langen suka, sinambi ngunjuk saha dhahar nyamikan ingkang sampun
kaladosaken mring para kadang kaneman, sumangga!
TANEM RIKMA
Kawuryan Bapak-Ibu Susilo sampun mijil saking wisma arsa tumuju wonten pundi
dumununging papan ingkang kangge hananem rikma. Pundi dununging papan minangka
hananem rikma, nunggih wonten ing palataran wiwaraning gapura ingkang sisih kiwa.
Kawuryan sampun sawega, ingkang ibu sarwi ngunandika,
Ibu Susilo : …..
Goteking kandha, ujaring bakul sinambi wara, bilih papan ingkang minangka sasana
pananeming rikma bisa kanggo tamba kangen. Benjing kalamun ingkang sampun palakrama
temtu badhe uwal saking pangkoning bapa miwah ibu, bawa priyangga mandhireng pribadi,
mapan wonten ing wisma priang gesang mulya kalyan ingkang garwa.
Pepisahan mekaten sawanci-wanci saged nuwuhaken raos kapang ing wadaya. Nalika
raos kapang datan bisa sinayudan, ingkang bapak miwah ibu cekap mriksani papan ingkang
kanggenanem rikmanipun putra calon penganten, satemah raos kapang saged ical musna,
anane mung rasa suka lan bombong mring uripe putranipun.

Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.