Analisis Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Saking Cerkak Emoh Nang Malaysia, Anggitanipun Bambang Sukmadji
Analisis Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Saking Cerkak Emoh Nang Malaysia, Anggitanipun Bambang Sukmadji

Analisis Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Saking Cerkak Emoh Nang Malaysia, Anggitanipun Bambang Sukmadji

banner

Analisis Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Saking Cerkak Emoh Nang Malaysia, Anggitanipun Bambang Sukmadji

source pixabay.com

1) Terus bae watuke ngikil, tapi ora mandeg Man Kasan nyuled mbako Boyolali lintingane. Tangane sing isih kuat, kulite sing wis rada ireng, terus bae nyekel papir sing kemebul nyenggrak. Tapi Man Kasan ora peduli, rasane tambah wengi tambah nikmat, apa maning wayahe ketiga, semripit angin kumbang ngiliri awake sing esih katon gagah, senadyan umur pan setengah abad.
 • Tuturan ing nginggil kalebet lokusi, amargi namung paring informasi kemawon babagan kahananipun Man Kasan minangka pemeran utama (narator).
2) “Primen kang! uripe awake dewek, apa terus terusan pan kaya kiye?“ omongan Yu Sinah bojone mau sore terus bae ngisi atine sing lagi bingung. Pancen Man Kasan ora tau keder ngadepi penguripan kiye. Nanging pancen penguripan saiki beda adoh karo penguripan jaman gemiyen, waktu deweke dadi tukang batu bar lulusan SD. Deweke ya pernah merantau nang Jakarta ngewangi bulike asah asah nang Warteg. Wektu kuwe ya urip rasane ora angel, senadyan Man Kasan cuma nduwe ijasah SD. Sepisan maning Man Kasan mbatin, apa sing salah nang jaman saiki.
 • Tuturan ing nginggil kalebet lokusi lan ilokusi. Kalebet lokusi amargi namung paring informasi kemawon babagan tokoh Man Kasan ingang kemutan ngendikanipun garwanipun ingkang ngudharasa babagan kahuripan ingkang saya dangu san saya rekaos. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika awujud pitakenan ingkang mbetahaken wangsulan saking mitra tutur.
3) “Apa jamane sing salah, apa manusia wis akeh dosane? Apa Gusti Allah wis ora tresna maning karo manungsa? Apa ya ?” kaya kuwe batine Man Kasan.
 • Tuturan ing nginggil kalebet lokusi lan ilokusi. Kalebet lokusi amargi namung paring informasi kemawon bilih Man Kasan menika ngudharasa wonten salebeting batin. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika awujud pitakenan ingkang mbetahaken wangsulan saking mitra tutur.
4) Watuke terus ngikil, tambah wengi tambah seru. Nganti Yu Sinah kebudegan, akhire tangi lan jagong njejeri Man Kasan.

5) “Wis kang, urip ora kudu dipikir, tapi kudu gumregah, mampune awake dewek kiye apa?”

6) “Ya, apa? Wong wis tak lakoni dadi tambal ban, wis mayang nganti tekan Laut Yuwono, ya maksa bae aku ora mampu nafkahi sampeyan.“

7) “Coba tak nang Malaysia, ya kang?” kaya kuwe panjaluke Yu Minah.

8) “Aku emoh, Nah! Sarekasane urip nang negarane dewek, kiye luwih apik timbang urip seneng nang negara liya,”. Man Kasan ngomong karo matane mendelik, nyawang bojone sing esih katon nom, kulite putih resik tur awake katon sintal. Man Kasan banget tresnane karo bojone, mulane ora gelem ditinggal nang Malaysia.

9) “Lha primen, kang! Aku ora tega nyawang sampeyan adus kringet makani Udin, Sofyan karo Sulis.
 • Tuturan angka 4) ing nginggil kalebet lokusi amargi namung paring informasi kemawon bilih Yu Sinah garwanipun Man Kasan lenggah njejeri Man Kasan.
 • Tuturan angka 5) ing nginggil kalebet lokusi, ilokusi lan perlokusi. Kalebet lokusi amargi namung paring informasi kemawon bilih Yu Sinah menika ngendika kalihan Man Kasan. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika awujud pitakenan ingkang mbetahaken wangsulan saking mitra tutur. Kalebet perlokusi amargi tuturan menika wonten efekipun tumrap mitra tutur inggih menika efekipun awujud wangsulan wonten ing tuturan ngandhapipun.
 • Tuturan angka 6) ing nginggil kalebet lokusi, ilokusi lan perlokusi. Kalebet lokusi amargi tuturan menika namung paring informasi bilih Man Kasan sampun nyambut damel kanthi tenanan ananging gesangipun taksih rekaos. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika awujud ngudharasa saking Man Kasan ingkang mbetahaken wangsulan saking mitra tutur. Kalebet perlokusi amargi tuturan menika wonten efekipun tumrap mitra tutur inggih menika efekipun awujud wangsulan wonten ing tuturan ngandhapipun.
 • Tuturan angka 7) ing nginggil kalebet lokusi, ilokusi lan perlokusi. Kalebet lokusi amargi tuturan menika nuduhaken bilih Yu Sinah gadhah kekajengan badhe tindhak kerja dhateng Malaysia. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika awujud pitakenan utawi panyuwunan ijin dhumateng Man Kasan babagan kekajenganipun Yu Sinah kerja wonten ing Malaysia. Kalebet perlokusi amargi tuturan menika wonten efekipun tumrap mitra tutur inggih menika efekipun awujud wangsulan wonten ing tuturan ngandhapipun.
 • Tuturan angka 8) ing nginggil kalebet lokusi, ilokusi lan perlokusi. Kalebet lokusi amargi tuturan menika namung paring informasi bilih Man Kasan boten paring restu Yu Sinah kerja wonten ing Malaysia. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika betahaken wangsulan saking mitra tutur. Kalebet perlokusi amargi tuturan menika wonten efekipun tumrap mitra tutur inggih menika efekipun awujud wangsulan wonten ing tuturan ngandhapipun.
 • Tuturan angka 9) ing nginggil kalebet lokusi lan ilokusi. Kalebet lokusi amargi tuturan menika namung paring informasi bilih kekajenganipun Yu Sinah kerja dhateng Malaysia amargi boten tega kalihan Man Kasan ingkang sampun kerja banting tulang ananging asilipun namung pas-pasan. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika mbetahaken wangsulan saking mitra tutur.
10) Langit langit omahe sing wis kusam warnane, saiki tambah anget kena genine manungsa sing bebrayan lagi pada tukaran, eyel-eyelen, pada ora gelem ngalahe. 

11) “Wis kaya kiye bae, Nah. Yen kowen keder, ya umah kiye tak dol, primen?” panjaluke Man Kasan.

12) “Aku ora setujuuu, kang. Omah kiye di dol, eben kanggo masa depane anak-anake dewek “

13) “Ya wis, yen kowe mikir masa depane bocah, ya ora susah ning Malaysia. Awake dewek duwe omah tingalane wong tuwa pinggir dalan, bisa kanggo warung sega apa sauto. Kenangapa kudu nang Malaysia ?

14) Wengi wis rada adem hawane, bojone saiki wis ora ngeyel maning. Man Kasan ya wis lega atine. Mbuh apa sing dilakone pasutri kuwe, sing jelas mereka berdua tidak mau melewai malam ini begitu saja. Esuk esih ana dina, esih ana penguripan maning. Wong loro anane mung pasrah.
 • Tuturan angka 10) ing nginggil kalebet lokusi amargi namung paring informasi kemawon dhumateng pamaos (narator).
 • Tuturan angka 11) ing nginggil kalebet lokusi, ilokusi lan perlokusi. Kalebet lokusi amrgi namung informasi babagan jalan tengah ingkang badhe dipunpundhut supados Yu Sinah boten kerja wonten Malaysia ananging gesang Man Kasan sakulawarga saged kacekapan. Kalebet ilokusi amargi usulan saking Man Kasan menika betahaken pasetujunannipun saking mitra tutur inggih menika Yu Sinah. Kalebet perlokusi amargi amargi tuturan menika wonten efekipun tumrap mitra tutur inggih menika efekipun awujud wangsulan wonten ing tuturan ngandhapipun.
 • Tuturan angka 12) ing nginggil kalebet lokusi, ilokusi lan perlokusi. Kalebet lokusi amargi tuturan menika namung paring informasi bilih Yu Sinah boten setuju kalihan usulipun Man Kasan. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika betahaken wangsulan saking mitra tutur bilih Yu Sinah boten setuju usulipun Man Kasan. Kalebet perlokusi amargi tuturan menika wonten efekipun tumrap mitra tutur inggih menika efekipun awujud wangsulan wonten ing tuturan ngandhapipun.
 • Tuturan angka 13) ing nginggil kalebet lokusi lan ilokusi. Kalebet lokusi amargi tuturan menika namung paring informasi utawi andharan jalan tengah saking perkawis ingkang saweg dipunributaken pasutri Man Kasan kalihan Yu Sinah. Kalebet ilokusi amargi tuturan menika betahaken wangsulan saking mitra tutur babagan jalan tengah ingkang dipuntawaraken Man Kasan.
 • Tuturan ingkang angka 14) kalebet lokusi amargi namung paring informasi kemawon dhumateng pamaos bilih pasutri menika sampun boten padu ingkang awujud narasi (narator).
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.