Pages

Monday, September 10, 2012

Parikan


Parikan inggih menika unen – unen ingkang kadadosan saking kalih ukara. Ukara ingkang sepisan dipunginakaken kangge narik kawigaten dene ukara ingkang kapindho inggih menika isi.
Titikanipun parikan inggih menika:
  1. Kadadosan saking 2 gatra, gatra 1 inggih menika purwaka, gatra 2 inggih menika isi.
  2. Migunakaken dhapukan guru swara
  3. Guru wilanganipun kedah sami antawisipun purwaka kalihan isi.
Wujudipun parikan saking cacahipun wanda dipunperang dados 3, inggih menika :
a.       Parikan ingkang kadadosan saking 4 wanda + 4 wanda
Tuladha : Wajik Kletik, gula jawa         àpurwaka
Luwih becik, sing prasaja      àisi
b.      Parikan ingkang kadadosan saking 4 wanda + 8 wanda
Tuladha :  Kembang kencur, tinandur tipining sumur             àpurwaka
Sapa jujur, bakal luhur klawan makmur                àisi

c.       Parikan ingkang kadadosan saking 8 wanda + 8 wanda
Tuladha :   Jangan kacang jangan kara, kaduk uyah kurang gula       àpurwaka
Piwelingku mring pra mudha, aja wedhi ing rekasa         àisi
d.      Parikan bebas
Tuladha : suwe ora jamu, jamu godhong tela                          à purwaka
    suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gela            à isi
urut-urutaning damel parikan:
a.     Damel ukara inti (isi)
b.    Damel purwaka (sampiran), guru swaranipun dipuntrepaken kalihan guru swara wonten ukara inti
c.     Ukara purwaka lajeng dipungabung kalihan ukara inti

No comments:

Post a Comment