Pages

Tuesday, July 31, 2012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PEPINDHAN


Sekolah                       : SMP Negeri 1 Prambanan
Guru                            : Akhmad Fatkhul Amin
Mata Pelajaran           : Bahasa  Jawa
Kelas/Semester          : VIII / 1 (Gasal)
Standar Kompetensi : Memahami wacana lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa
Kompetensi dasar     : 1.3.Menanggapi pepindhan
Indikator                     : 1.3.1. Siswa dapat menjelaskan makna pepindhan 
                                       1.3.2. Siswa dapat menyebutkan contoh pepindhan
Alokasi Waktu           :   2 jam pelajaran ( 1 x Pertemuan ) 

1.    Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu menjelaskan makna dan menyebutkan contoh pepindhan
Ø  Karakter yang diharapkan : diskusi, keberanian berpendapat
2.    Materi Pelajaran
Pepindhan yaiku unen-unen kang ngemu surasa pepindhan emper-emperan. Dhapukaning ukara nganggo tembung pindha kang ateges kaya. Pepindhan iku unen-unen kang ora ngemu surasa kang sejatine. Yen ing basa Indonesia disebut pengandaian Bisa uga nganggo tembunge liya kaya lir, pendah,kadi, kadya.
Tuladha pepindhahan :
1.Abange kaya godhong katirah
2.Bebetane kaya ngadhal melet
3.cumlorot  kaya daru
4.Dalane kaya mbathok mengkurep 

 sumangga lengkapipun saged dipundownload wonten link menika : RPP Pepindhan.docx

No comments:

Post a Comment