Pages

Thursday, June 21, 2012

Media Pembelajaran : Unggah-Ungguh di Jalan Raya

Unggah-ungguh menika magepokan kalihan tata basa saha tata krama. menawi unggah-ungguh gegayutanipun wonten ing margi inggih menika tiyang ingkang wonten ing margi (utawi pengendara) kedah sami ngurmati pengendara sanes, boten pareng ugal-ugalan sakepenake piyambak. Kejawi kalawau, pengendara ugi kedah mangertos babagan rambu-rambu supados boten ngelanggar rambu-rambu menika, amargi menawi ngelanggar saged ndadosaken bebaya kangge pengendara sanes.

Wonten mriki sampun wonten media pembelajaran kangge mucalaken unggah-ungguh wonten ing margi, Sumangga dipundownload Media Pembelajaran Unggah-Ungguh di Jalan.rar

No comments:

Post a Comment