Pages

Saturday, January 7, 2012

Geguritan


Geguritan inggih menika salah satunggaling kasusastran Jawa gagrag anyar ingkang boten prelu paugeran ingkang gumathok.
Bab-bab ingkan perlu dipun-gatekaken menawi badhe ndamel geguritan :
- Nemtokaken tema geguritan
- Nemtokaken kerangka geguritan
- Milih tembung ingkang becik, endah, lan mantes kaliyan isinipun
- Migunakaken purwakanthi utawa parikan
Namung sekedhik saking kula, ananging mugi-mugi saged mbiyantu ngenteng-ngentengi ingkang saweg sinau ndamel geguritan. amin.

No comments:

Post a Comment