Buletin Kinasih Edisi Khusus
Buletin Kinasih Edisi Khusus

Buletin Kinasih Edisi Khusus

banner

Puji syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Asih nenggih Allah SWT, ingkang sampun paring kanugrahan tuwin kabagaswarasan, saengga Buletin KINASIH Edisi I taun 2011 saged terbit. Agunging panuwun katur dhumateng para dosen mliginipun kagem Pak Mulyana lan Bu Wulan tuwin kanca-kanca mahasiswa PBD`09 kelas A ingkang sampun nyengkuyung paripurnanipun buletin menika.
Buletin KINASIH minangka salah satunggaling tugas kangge njangkepi tugas mata kuliah Jurnalistik Jawa. Redaktur gadhah pangajab mugia buletin menika saged paring kawruh babagan cerkak, geguritan, macapat, lan sanesipun tumrap sok sintena ingkang maos.
Sumangga ingkang badhe maos saged download link wonten ngandhap menika :
Matur Nuwun. 
Advertisement banner

Baca juga:

banner

Your Reactions:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.