Pages

Saturday, January 14, 2012

Buletin Kinasih Edisi Khusus


Puji syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Asih nenggih Allah SWT, ingkang sampun paring kanugrahan tuwin kabagaswarasan, saengga Buletin KINASIH Edisi I taun 2011 saged terbit. Agunging panuwun katur dhumateng para dosen mliginipun kagem Pak Mulyana lan Bu Wulan tuwin kanca-kanca mahasiswa PBD`09 kelas A ingkang sampun nyengkuyung paripurnanipun buletin menika.
Buletin KINASIH minangka salah satunggaling tugas kangge njangkepi tugas mata kuliah Jurnalistik Jawa. Redaktur gadhah pangajab mugia buletin menika saged paring kawruh babagan cerkak, geguritan, macapat, lan sanesipun tumrap sok sintena ingkang maos.
Sumangga ingkang badhe maos saged download link wonten ngandhap menika :
Matur Nuwun. 

No comments:

Post a Comment